Privacy Verklaring

Privacyverklaring vzw The BMX Devils

VZW The BMX Devils respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens VZW The BMX Devils verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Contact

VZW The BMX Devils is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

VZW The BMX Devils
T.a.v. Tinne Thielemans
Vlasrietje 31A
2380 Ravels
+32 474 79 94 48

Heb je vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van jouw persoons-gegevens of heb je andere vragen over dit onderwerp? Dan kun je een e-mail sturen naar het bestuur van onze club via info@bmxdevils.be

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, om u te informeren over onze diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting bijv:

Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens om eventuele vragen en/of verzoeken van u te beantwoorden.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van u:

Gegevens die u aan ons verstrekt zoals onder andere:

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van de diensten van onze club, delen wij indien nodig (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met onder andere de volgende partijen:

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechte-lijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving. De gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard na je ontslag uit de club tenzij de gegevens nodig zijn voor statistische doeleinden.

Rechten betrokkenen

U heeft de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG):

Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daar toestemming voor hebt gegeven, dan kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u een verzoek indienen door een email te sturen naar info@bmxdevils.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na de afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.

In de volgende gevallen kunnen wij je aanvraag niet goedkeuren:

Automatische verwerking

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

Beveiliging

VZW The BMX Devils neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken eisen wij dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bmxdevils.be

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar het bestuur via info@bmxdevils.be of u kunt een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Wijzigingen

VZW The BMX Devils heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij u niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij u op de hoogte via onze website.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een e-mail sturen naar het bestuur via info@bmxdevils.be

© 2024 The BMX Devils vzw.